štvrtok, 27 januára, 2022

Dr. René Balák upozorňuje na potratovú genocídu. A obchod so smrťou!

Posledné články

Dr. René Balák upozorňuje na potratovú genocídu! Naše predvolebné otázky sme poslali aj Dr. Balákovi, ktorý sa aktívne vyjadruje k politickej situácií na Slovensku. Prevažne sa venuje otázke Marakéšskej zmluvy, ale aj etickým otázkam. Tou najhlavnejšou je práve otázka potratov, ktorá je na Slovensku veľmi citlivá téma.

 

Dr. René Balák upozorňuje na potratovú genocídu. A obchod so smrťou!

 • Prečo by mali dať hlas voliči práve Vám? 

Na otázku tohto typu nie je ľahké odpovedať vzhľadom na možné nepochopenie zo strany čitateľov, ktorí nepoznajú kandidáta priamo z vlastnej skúsenosti. Moja svetonázorová, náboženská a hodnotová orientácia je zrejmá: katolík, etik a morálny teológ, ktorý sa v svojej profesionálnej akademickej kariére a publikačnej činnosti špecializoval na oblasť vedeckého výskumu ochrany života, manželstva a rodiny, bioetiky a sociálnej etiky (kresťanskom rozmere ide o sociálne učenie cirkvi). Som autorom viac ako 60tich vedeckých a odborných publikácií, reflektujúcich pálčivé problémy dnešnej epochy.

V rámci vzdelania (ktoré som nadobudol v zahraničí na viacerých katolíckych univerzitách v rámci študijných a vedeckovýskumných pobytov) sa môžem oprieť i o adekvátne znalosti z oblasti biomedicíny a z univerzálnej teórie riadenia, čo mi umožňuje legislatívne riešiť problémy slovenskej spoločnosti v konceptuálnych kategóriách a nie len v politickej rovine vypočítavej kalkulácie volebného obdobia, čo považujem za primitívne. V sociálnej etike ide najmä o prirodzené štrukturálne usporiadanie spoločnosti a konceptuálne riadenie štátu, zohľadňujúce spravodlivé záujmy slovenského národa a občanov SR.

Je potrebné vychádzať z ľudskej prirodzenosti a dôstojnosti každej ľudskej bytosti, pričom legislatíva SR musí rešpektovať prirodzený mravný zákon a pravdu o človeku. Práve absencia definovania záujmov v základných východiskách slovenskej politiky, ktorými je napríklad Ústava SR, ústredný je problém slovenskej politiky z hľadiska jej dlhodobého rozvoja.

 • Čím sa odlišujete od iných strán? 

Najmä tým, že deklarovanie kresťanských, národných a sociálnych princípov koreluje s reálnymi skutkami pri hlasovaní v parlamente. Čiže poslanci ĽSNS hlasujú za legislatívne, ktoré sú osožné pre občanov Slovenska, a nie pre záujmy finančných skupín a cudzích záujmov. Strana sa pokúša svojimi legislatívnymi návrhmi chrániť základné a prirodzené hodnoty a princípy, ktoré sú nevyhnutné pre integrálny rozvoj jednotlivca i celej spoločnosti.

 

 • Ktoré sú vaše tri hlavné body, ktoré chcete presadiť v NRSR?

Legislatívna ochrana každej živej ľudskej bytosti (zastavenie potratovej genocídy slovenského národa, ktorý vymiera), manželstva a rodiny (zákaz ideologických konceptov ohrozujúcich najzákladnejší medziľudský vzťah, ktorým je manželstvo a rodina) aj spravodlivých záujmov slovenského národa a SR (legislatívna priorita pred inými právnymi normami medzinárodného charakteru). Viac je uvedené na mojej web stránke: www.renebalak.info pod ikonou program. Bez týchto rešpektovania týchto fundamentálnych a konceptuálnych východísk nie jej možný rozvoj SR.

 

 • Čo nové prinášate do Slovenskej politiky? 

<Znalosti, ktoré som spomenul v prvej otázke, ako aj idei, ktoré v slovenskej politike nie sú prítomné a neboli nikdy presadzované na základe logickej vedeckej a odbornej argumentácie. Napríklad potraty nie sú izolovaným problémom, ako sa často ideologicky tvrdí ale okrem ľudskoprávnej roviny či roviny spravodlivosti je to i problém sociálny, kde postupný kolaps sociálneho systému (napr. dôchodkov) je len logickým následkom zabitia 1,4 milióna nenarodených detí. Nedostatok ľudských zdrojov v hospodárstve (najmä v priemysle) je tiež jedným z dôsledkov tejto potratovej genocídy.

 

Napríklad ochrana života je primárne otázkou spravodlivosti a nemôže byť redukovaná na kresťanský rozmer. Je potrebné prekonfigurovať slovenskú legislatívu v oblasti manželstva a rodiny, aby sa rešpektovala ich prirodzenia autonómia. To týka i sociálnej sféry slovenskej legislatívy, ktoré je jednoznačne antirodinná.

Napríklad daňové zaťaženie rodín a hypotékové otroctvo, spolu s inými formami diskriminácie pracujúcich rodičov spôsobuje, že ľudia sa boja darovať život deťom, čo má katastrofálne hospodárske dôsledky, ktoré sa budú v budúcich rokoch stupňovať. Tieto problémy nikto v politike nerieši aj keď sa prvé hlasy začínajú ozývať.

 

 • Ako chcete zamedziť regionálnym rozdielom?

Budovanie infraštruktúry, kde je prioritou skvalitnenie a rozšírenie cestnej a diaľničnej infraštruktúry, ktorá je hlavnou príčinou týchto rozdielov. Toto spôsobuje, že investori zo zahraničia nechcú investovať do regiónov, kde táto dopravná infraštruktúra chýba. Druhou príčinou je katastrofálna regionálna politika doterajších vládnych koalícií za posledných 30 rokov, ktorá koncentruje zahraničné i domáce investície len do západnej časti štátu.

 

 • Podporíte malých a stredných podnikateľov?

Najúčinnejšou podporou je zmena legislatívy, ktorá oslobodí podnikateľov od vysokého daňového a odvodového zaťaženia a extrémnej byrokracie. Oproti zahraničným podnikateľom sú jednoznačne diskriminovaní, a výkonná čo zákonodarná moc v SR je za tento stav zodpovedná v plnom rozsahu. Zvýhodňovať cudzincov na úkor vlastných stredných a malých podnikateľov považujem za vlastizradu a diskrimináciu.

 

 • Ako chcete zastaviť cenzúru na internete, ktorú praktikuje spoločnosť Facebook a im podobné firmy?

Tu je jednoznačne potrebná zmena slovenskej ústavy, v ktorej absentujú najdôležitejšie ľudskoprávne princípy. Totiž v spoločnosti stále panuje presvedčenie, že základné a univerzálne ľudské práva sú závislé od toho, že ich človeku priznáva štát, čo je kardinálny omyl. Tieto práva prináležia človeku z dôvodu, že je človekom a sú zo svojej podstaty nescudziteľné a neodňateľné. V ústave a v našom právnom systéme máme ideologickú formuláciu, že tieto práva možno obmedziť z rôznych dôvodov, čo je neakceptovateľné.

Čiže zmena základného dokumentu štátu je prvým predpokladom pre ochranu slobody svedomia, náboženskej slobody a slobodu prejavu. Ak pravda nie v spoločnosti slobodná, tak sloboda v spoločnosti nie je pravdivá. Každý má právo slobodne povedať pravdu bez toho aby bol akýmkoľvek spôsobom sankcionovaný, či už zo strany štátu alebo zo strany kohokoľvek iného. Vysoké sankcie by mali postihovať tých, ktorý tieto slobody porušujú.

 

 • Ako chcete zaujať voličov, ktorí sa nezúčastňujú volieb alebo prvovoličov?

Pravdou, ktorá nie ideologicky zmanipulovaná, dobrom po ktorom voliči prirodzene túžia, spravodlivosťou, ktorá reguluje medziľudské vzťahy, slobodou, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť každého človeka a prirodzený mravný zákon. Bez týchto atribútov voliči a prvovoliči stratia nádej a dôveru v život, v samých seba.

 

 • Aký je váš ideálny volič? Vaša cieľová skupina?

Najmä kresťania, katolíci, národne orientovaní voliči. Iste aj inak konfesionálne zmýšľajúci voliči, ktorí rešpektujú pravdu, bez ktorej niet skutočnej slobody v spoločnosti, a samozrejme voliči, ktorí chcú aby im štát slúžil najmä tam, kde si voliči ako jednotlivci nedokážu zabezpečiť tie druhy dobra, na ktoré majú spravodlivý nárok (bezpečnosť pred vonkajším a vnútorným nepriateľom SR, spravodlivý právny a hospodársky poriadok, rozvoj národnej kultúry a identity).

 

 • Ako by ste definovali samého/samú seba a svoju stranu/hnutie?

Konceptuálne, kategoriálne a principiálne mysliaci človek, ktorý uvažuje v horizonte stáročí, aby jasne dokázal pochopiť prítomnosť a logicky predvídať budúcnosť. Človek, ktorý si už desaťročia uvedomuje prebiehajúci kolaps európskej civilizácie, ktorá sa odklonila od svojich koreňov, a ktorá je ohrozeným druhom na tejto planéte. Inými slovami som človek, ktorý vidí a chápe to, čo iní, buď nechcú vidieť alebo to nevidia preto, lebo iní im skrývajú pravdu o našej historickej epoche.

 

 • Keďže sa často menia hodnoty strán. Na akej strane politického spektra sa nachádzate?

Vyjadrím to mojím osobným a rodinným heslom, ktorým sa riadim: láska v spravodlivosti a sloboda skrze pravdu (Caritas in iustutia et libertas per veritatem). V praxi je to láska k vlasti a k slovenskému národu (jeho národnej, kresťanskej, kultúrnej identite) a spravodlivosť voči každému členovi spoločnosti (občania SR). Je to sloboda, ktorá nie je možná bez pravdy, kde hranicou osobnej občianskej slobody je pravda o človeku, jeho ľudská prirodzenosť a dôstojnosť. Ako sa dá toto zaradiť na nejakú stranu politického spektra? Sugestívne škatuľkovanie podľa ideologických a politologických kritérií je manipulatívne a iracionálne.

 

 • Koľko percent podľa vás získate?

Približne 15 %

 

 • Ako chcete zachovať alebo posilniť suverenitu nášho štátu a národa?

Už v iných odpovediach som naznačil potrebu zásadnej zmeny obsahu Ústavy SR alebo úplne novú ústavu, v ktorej bude ukotvená suverenita (alebo aspoň samostatnosť) slovenskej legislatívy pred inými právnymi dokumentmi. Bez tohto právneho fundamentu nebude môcť byť tento cieľ dosiahnutý. K tomuto je potrebné hľadať spojencov naprieč politickým spektrom, aj keď pri súčasných preferenciách, toto nebude možné hneď zrealizovať.

 

 • Ste za podporu Istanbulského dohovoru?

Som jednoznačne proti tomuto ideologickému dokumentu, ktorý chce zaviesť do slovenskej legislatívy antropologickú revolúciu. Vo viacerých videách na svojom Youtube kanale som vysvetľoval tento problém. ID je jedným z najhorších medzinárodných dokumentov aký existuje, lebo ideologicky a politicky indoktrinuje a infikuje vírusom rodovej ideológie deti už v predškolskom veku; diskriminuje rodičov, a to ako ženy-matky, tak otca-muža tým, že im obmedzuje právo na výchovu svojho dieťaťa; primárne právo na výchovu a vzdelávanie vlastných detí; . diskriminuje muža ešte pred tým, než je preukázaná jeho vina zo spáchania násilia na žene; zásadne zasahuje do azylovej politiky samostatných štátov, ktoré majú vlastnú legislatívu; zavádza nikým nekontrolovateľný absolutistický kontrolný mechanizmus správneho vykonávania zmluvy (ID), teda implementácia gender mainstreamingu do našej legislatívy, kontrolným orgánom GREVIO.

Imunita členov grevio je na úrovni diplomatickej imunity; antropologickú revolúcia – popiera mužskú a ženskú prirodzenosť, popiera vedecké poznatky z biomedicíny, biochémie, psychosomatiky, biofyziky, endokrinológie, genetiky, biológie; popiera slobodu myslenia, náboženskú slobodu, slobodu svedomia; popiera časti Dohovoru o právach dieťaťa, Chartu práv rodiny, Všeobecnú deklarácia ľudských práv, Dohovor o právach pacienta a biomedicíny, Ústavu SR, slovenskú legislatíva, ktorá sa bude musieť meniť vo viacerých oblastiach. Viac sa o tom môžu čitatelia dozvedieť z mojich videí alebo odborným publikácií.

 

 


Foto: cdn.thewire,in/wp-content/uploads/2018/05/09002450/baby_thinkstock_759.jpg
i,ytimg.com/vi/crjS2nIPpts/maxresdefault.jpg

  Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Picus Capital. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Picus Capital nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Viac článkov

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Posledné články