pondelok, 6 decembra, 2021

Drsná RANA pre Matoviča! „Matovičova korupčná klika prijala neústavný paškvil, ktorým sa usvedčila z doterajších nezákonností“

Posledné články

Drsná RANA pre Matoviča! „Matovičova korupčná klika prijala neústavný paškvil, ktorým sa usvedčila z doterajších nezákonností“

Autor: TASR

Bývalý šéf Najvyššieho súdu SR a exminister spravodlivosti JUDr. Štefan Harabin reagoval na schválenie novely zákona o ochrane zdravia poslancami vládnej koalície.

  Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Picus Capital. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Picus Capital nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Viac článkov

1 komentár

 1. p. Mikas – má právo nariadiť pokuty v v zmysle nižšie uvedených zákonov? Neporušuje on zákon ?Má väčšiu právomoc ako minister vnútra ?
  Zákon 372/1990 časová verzia od 1.12.2019

  Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch

  § 29 Priestupky na úseku zdravotníctva
  (1)
  Priestupku sa dopustí ten, kto
  a)
  úmyselne zmarí, sťaží alebo ohrozí poskytnutie zdravotníckej služby alebo sa nepodrobí povinnému vyšetreniu alebo liečeniu,
  b)
  sfalšuje alebo úmyselne neoprávnene zmení lekársku správu alebo zdravotný preukaz alebo zneužije lekársku dokumentáciu,
  c)
  poruší povinnosť pri zaobchádzaní s jedmi, omamnými látkami, psychotropnými látkami alebo inými látkami škodlivými zdraviu alebo poruší povinnosť na ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením.
  (2)
  Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 99 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. c) pokutu do 165 eur; zákaz činnosti do jedného roku možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. c).

  zákon 42/1994 časová vrzia od 9.4.2020
  Z Á K O N NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  O civilnej ochrane obyvateľstva

  § 32 Priestupky

  (1) Priestupku na úseku civilnej ochrany sa dopustí ten, kto
  a) neuposlúchne varovné signály, pokyny a výzvy vlády, ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, iných ústredných štátnych orgánov, okresných úradov, obcí, právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyhlasujú a vydávajú v súvislosti s plnením úloh podľa tohto zákona,
  b) nevykoná opatrenia na ochranu potravín, vody, zvierat a krmív, ktoré vlastní alebo sa mu zverili,
  c) neriadi sa pokynmi okresného úradu alebo obce na ukrytie a evakuáciu,
  d) nesplní povinnosť ustanovenú týmto zákonom vyplývajúcu zo zaradenia do jednotky civilnej ochrany a súvisiacu s bezprostrednou ochranou života, zdravia a majetku,
  e) neposkytne bez vážneho dôvodu osobnú pomoc alebo vecné prostriedky, ktoré vlastní alebo užíva,
  f) neumožní okresnému úradu alebo obci umiestniť na nehnuteľnosti, ktorú vlastní alebo prevádzkuje, zariadenie civilnej ochrany alebo neumožní k nemu prístup,
  g) zneužije alebo poškodí zariadenia alebo prostriedky informačného systému civilnej ochrany,
  h) neodovzdá bezodkladne ministerstvu vnútra osvedčenie, ak stratí odbornú spôsobilosť.
  (2) Za priestupok podľa odseku 1 môže uložiť okresný úrad pokutu do 331 eur; za priestupok spáchaný počas mimoriadnej situácie pokutu do 1659 eur a v blokovom konaní do 1000 eur.
  (3) Priestupok podľa odseku 1 písm. a) prejednáva v blokovom konaní aj orgán Policajného zboru a obecná polícia.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Posledné články