pondelok, 6 decembra, 2021

Europoslanec Radačovský sa postavil za Slovákov! Vyzval prezidentku Čaputovú

Posledné články

Europoslanec Radačovský sa postavil za Slovákov! Vyzval prezidentku Čaputovú

Ex-sudca a súčasný Europoslanec Miroslav Radačovsky sa postavil za Slovákov. Radačovský tak vyzval prezidentku Čaputovú aby konala.

Europoslanec uverejnil celé znenie výzvy na sociálnej sieti Facebook. Ako zareaguje na výzvu Čaputova je otázne.

HSP/Foto:Peter Stas

VÝZVA PREZIDENTKE SR

Slováci a Slovenky, vážení priatelia!

Plniac si povinnosť nezávislého poslanca EP, zastupujúceho našu vlasť v EP, ako člen Výboru EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO), zaslal som prezidentke SR p. Zuzane Čaputovej list v nasledujúcom znení.

Vážená p. prezidentka!

Ako europoslanec a člen Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov (IMCO) považujem za nutné zaujať stanovisko v súvislosti s novelou zákona o zájazdoch z 20. mája 2020, ktorou sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z.z., ktorá, podľa môjho názoru, neakceptovateľným spôsobom zasahuje do práv spotrebiteľov.

Zdroj: akcnezeny.sk

Novela odporuje nielen právu EÚ, ale aj Ústave SR, zak. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zak. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Uvedená novela je tiež v rozpore s odporúčaním Európskej komisie, na čo som ako europoslanec, plniac si svoju povinnosť, vopred vládu už písomne upozorňoval.

Táto novela diskriminuje spotrebiteľov a selektuje ich na „privilegované“ skupiny osôb, ktoré by mali od cestovných kancelárií získať späť zaplatené peniaze za zájazd.

Ostatní spotrebitelia za situácie, že sa do konca augusta 2021 nedohodnú s cestovnou kanceláriou na zmene termínu zájazdu (buď ho odmietnu alebo sa do konca augusta 2021 neuskutoční), dostanú svoje už zaplatené finančné prostriedky späť do 14.09.2021.

Už teraz je zrejmé, že nie všetky cestovné kancelárie budú do 14.09.2021 existovať. Nik nevie, ako tomu bude na budúci rok. Cestovné kancelárie musia platiť náklady za priestory, povinné odvody za zamestnancov, médiá a podobne. Je pravdepodobné, že niektoré cestovné kancelárie a agentúry nie sú ani poistené.

Novela zavádza neakceptovateľnú retroaktivitu v tomu zmysle, že aj v prípade, ak cestovné kancelárie od zmluvy o zájazde odstúpili ešte pred účinnosťou zákona, spotrebitelia nemajú právo na vrátenie peňazí.

Naopak, spotrebitelia, ktorí súhlasia so zmenou termínu zájazdu, musia jeho cenu vopred doplatiť. Tu je potrebné poukázať a zdôrazniť, že ak dodatok k zmluve o zájazde podpíše spotrebiteľ, ktorý patrí do jednej zo skupín osôb, ktorá má nárok na vrátenie peňazí, podpísaním dodatku o zmene zájazdu sa o právo na vyplatenie peňazí pripraví.

Som toho názoru, že touto novelou boli upreté základné práva spotrebiteľom a v rozpore s platným právnym poriadkom SR a právom EÚ poslanci NR SR schválili taký návrh zákona, ktorý nielenže neposkytuje spotrebiteľom ochranu a privileguje cestovné kancelárie, ale umožní cestovným kanceláriám bezdôvodne sa na úkor spotrebiteľom obohatiť tým, že budú viac ako rok deponovať na svojom účte finančné prostriedky spotrebiteľov.

Vážená pani prezidentka, dovoľujem si konštatovať, že na území našej vlasti, Slovenskej republiky, je skoro každý dospelý občan v nejakom spotrebiteľsko-právnom vzťahu. Ide o viac ako jeden milión občanov.

Je preto našou povinnosťou práva občanov – spotrebiteľov ako zraniteľnejšieho subjektu chrániť viac a dôslednejšie ako práva podnikajúcich subjektov. Dovoľujem si Vás preto požiadať, aby ste novelu uvedeného zákona nepodpísali a vrátili NR SR na opätovné prerokovanie tak, aby jej prípadné ďalšie schválenie neodporovalo právu SR a ani právu Európskej únie.

S úctou JUDr. Miroslav Radačovský, nezávislý europoslanec Európskeho parlamentu“

List v podobnom znení som zaslal aj ombudsmanke SR a zároveň som poveril lokálnu asistentku JUDr. Pajtášovú, aby list adresovaný prezidentke SR spracovala a oficiálne v mojom mene zaslala Kancelárii prezidenta SR.

Slováci a Slovenky, hlavu hore!

S úctou JUDr. Miíroslav Radačovský

  Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Picus Capital. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Picus Capital nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Viac článkov

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Posledné články