Slovensko

Martin Daňo a Rudolf Vaský sa sťažovali vo väzbe! Vadí im toto!

Martin Daňo a Rudolf Vaský sa sťažovali vo väzbe! Vadí im toto! Obvinení investigatívni novinári Martin Daňo a Rudolf Vaský sa sťažovali....

Napísal Andrej · >
Martin Daňo a Rudolf Vaský sa sťažovali vo väzbe! Vadí im toto! 1

Martin Daňo a Rudolf Vaský sa sťažovali vo väzbe! Vadí im toto!

Obvinení investigatívni novinári Martin Daňo a Rudolf Vaský sa sťažovali. Nekompromisne rozhodnutie prokurátora ich však však nepoteší.

Martin Daňo a Rudolf Vaský sa sťažovali vo väzbe! Vadí im toto!

Sťažnosti investigativca Martina Daňo a Rudolfa Vaskyho voči obvineniu za pokračujúc i prečin výtržníctva prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava zamietol.

V tom­to kon­texte súd kon­šta­tu­je, že po vy­ko­na­ní dô­ka­zov, naj­mä zna­lec­ké­ho po­sud­ku je kon­šta­to­va­nie o sa­ti­re prak­tic­ky vy­lú­če­né. Pod­ľa Struč­né­ho ety­mo­lo­gic­ké­ho slov­ní­ka slo­ven­či­ny je za sa­ti­ru mož­né po­va­žo­vať “os­trý vý­smech; ume­lec­ké di­elo kri­ti­zu­jú­ce ne­dos­tat­ky spo­loč­nos­ti (od 18. stor.)”. Súd v tom­to sme­re kon­šta­tu­je, že pre­jav oboch ob­vi­ne­ných ne­má am­bí­ciu byť ume­lec­kým di­elom, ale pred­sta­vu­je kon­krét­ne úto­ky pos­ti­ho­va­né Tres­tným zá­ko­nom vo­či kon­krét­nym oso­bám,“ píše sa v uznesení.

Spisovný materiál bol značne rozsiahly. Sťažnosti boli doručené do podateľne OP 17. Značne rozsiahly spisový materiál však dvojici nepomôže.

 
 

„Obvinení aj prokurátor podali sťažnosť, o ktorej bude po doručení rozhodovať KS v Bratislave, uviedol hovorca KS Pavol Adamčiak.

Daňo ešte pred nedávnom pozdravil fanúšikov Zem a Vek. K danej veci sa však nechcel vyjadrovať.

Daňo a Vasky ešte na slobode hovorili, že relácia Takže Tak je satirickou reláciou. V relácii sa vyjadrovali o Lucii Duríš Nicholsonovej či Monike Todovej. Súd si však mysli niečo úplne iné.

https://www.cas.sk/clanok/932531/obvineni-martin-dano-a-rudolf-vasky-sa-stazovali-nekompromisne-rozhodnutie-prokuratora/

https://m.topky.sk/cl/10/1852943/Vasky-a-Dano-su-stale-vo-vazbe–Sudca-zverejnil-DETAILY-rozhodnutia–Dovodom-su-politici

Written by Andrej
Lepšie ostať kritický, ako veriť úplne všetkému. Hoci byť v živote naivný je niekedy jednoduchšie. Na druhej strane byť klamaný celý čas ešte horšie. PICUSCapital je malá redakcia, ktorá sa snaží zobudiť ľudí a kriticky poukazovať na danú problematiku. Či už ide o politikov pravice, ľavice. Či sú červený, ružový alebo fialový. Na stránke PICUSCapital dostáva naivita červenú! Lepšie kriticky rozmýšľať, ako veriť všetkému! Profile

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *