piatok, 21 januára, 2022

Advokátka vracia úder! Toto Matovič nerozdýcha: „Zložte dole rúška a zahoďte ich do „pekla“ ich autorov a vykonavateľov

Posledné články

Začina BOJ, ktorý Matovič nečakal? „Zložte dole rúška a zahoďte ich do „pekla“ ich autorov a vykonavateľov.

Zdroj: TASR (Matovič) – Facebook (Krajniková)

Advokátka Adriana Krajníková oznámila, že zakladá novú politickú stranu. Po novom vyzývá k zloženiu rúšok. Časť jej komentáru nájdete tu

V Slovenskej republike nastala situácia, že neplatí už právo. Orgány, v zastúpení aktuálnych jednotlivcov, ktorým štát zveril právomoc na ochranu Ústavy, štátu a práva od prezidenta republiky, cez generálnu prokuratúru až po ústavný súd a všeobecné súdy (ktorých POVINNOSŤOU všetkých je postaviť sa za OBČANOV), až po čistiareň odevov, svojvoľne n e k o n a j ú v medziach zákona, ale konajú v jeho hrubom rozpore (v “akurátnom“ čase budem prikladať dotknuté rozhodnutia súdov a príslušných orgánov).

 

Namiesto ochrany práv a záujmov jednotlivca fabulujú (predstierajú) ochranu spoločnosti spôsobom, že jednotlivcom odnímajú základné občianske práva a vystavujú ich neľudskému zaobchádzaniu. Vytvárajú segregáciu a apartheid občanov podľa v ý t e r o v z ich nosa a pridelenej „Covid modrej hviezdy“, a tiež podľa r ú š k a.
Stačilo!

 

STRUČNE ZOPAKUJEM :
§ 48 ods. 4 písm. c) Zák. č. 355/2007 Z.z. ani súčasná (neústavná) novela § 48 ods. 4 písm. r) neukladajú povinnosť prekrývania dýchacích ciest.
ustanovenie písmena „C“) pojednáva o zákaze styku časti obyvateľstva s inou časťou (typický príklad osýpok v osade, ktorá sa na čas uzavrie), nie o prekrývaní dýchacích ciest (čo je výmysel šialencov).

(nové) ustanovenie písmena „R“) pojednáva o používaní preventívnych a iných ochranných pomôcok (bez zákonnej skutkovej podstaty na čo a za akým účelom sú dané pomôcky).
vyhláška ÚVZ… „podľa § 48 ods. 4 písm. r) Zák. č. 355/2007 Z.z., všetkým osobám sa nariaďuje za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) používať preventívne ochranné pomôcky, ktorými sú rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatku a to na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy.
Takže : „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest používať preventívne ochranné pomôcky“

A teraz ako stojí právo a zákon, slovenské a medzinárodné:

Čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy SR: Povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd.

Čl. 16 ods. 2 Ústava SR: Nikoho nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.

Čl. 7 ods. 5 Ústava SR: Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.

Čl. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd : Zákaz mučenia: Nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.

Čl. 15 ods. 2 Dohovoru: Odstúpenie vo výnimočných situáciách: Podľa tohto ustanovenia nemožno odstúpiť od článku 2, okrem úmrtí vyplývajúcich z dovolených vojnových činov, a článkov 3, 4 (ods. 1) a 7.

Podľa Čl. 28 ods. 2 Dohovoru o právach dieťaťa štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, robia všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby sa disciplína v škole zabezpečovala spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa a v súlade s týmto Dohovorom.

S poukazom na citované základné práva a slobody, podľa nášho a medzinárodného práva, povinnosti je možné ukladať iba ich deklarovaním zo zákona, a súčasne v zákone ukotvené povinnosti nemôžu byť v rozpore so zákazom neľudského zaobchádzania.

V žiadnom slovenskom a medzinárodnom kódexe nie je zakotvená skutková podstata „prekrytie horných dýchacích ciest“, zjavne preto, že takáto „podmienka“ je zakázaná. Potom je právne vylúčené uložiť povinnosť ich prekrývania rúškom, alebo topánkou.

Obdobne, ako bez existencie zákonnej skutkovej podstaty „státia na hlave“ bude právne irelevantné vydať vyhlášku na povinnosť „za účelom riadneho státia na hlave používať preventívne ochranné pomôcky“.

Alebo už ako sa nechali „autority“ počuť, že sexovať treba iba ak sa chcú plodiť deti, bude irelevantá vyhláška: „za účelom riadneho otehotnenia používať preventívne ochranné pomôcky, ktorými sú železný pás cudnosti, povinný príjem medikamentov, pobyt v ľadovej vode a pod.“.

Títo psychopati jedného dňa „vytiahli“, a už iba ďalej ako s konštantou pracujú s „veličinou“ „prekrytia dýchacích ciest“, ako nejakej danej „pravdy“, ktorá tu prišla s človekom po veľkom tresku, o nej sa nediskutuje, a vychádzajúc z tejto ich „konštanty“ už „iba“ nasadzujú ľuďom na tvár nimi určené pomôcky !

A nazvú to „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest…“

De iure v žiadnom zákone nie je ukotvená skutková podstata “prekrytia dýchacích ciest“. Pschopati, blázni, zločinci…

V slovenskom a medzinárodnom práve existuje práveže (!) zákaz podrobovania jednotlivca mučivým a dehonestujúcim praktikám štátnej moci a jej vykonávateľov (§ 420 ods. 1, 4 písm. b) Tr. zák., bližšie rozobrané nižšie)

Rovnako je to aj s „dobrovoľnou“ otázkou dať sa TESTOVAŤ pod „sankciami“ straty občianskych práv, ktorá právna povinnosť na TESTOVANIE, ako darovanie svojho biologického materiálu neexistuje. Neexistuje tiež všeobecná právna povinnosť preukazovať sa TESTOM darovania biologického materiálu.

Platí to pre vnútroštátne účely !!!! ako aj pre prichádzajúcich SLOVÁKOV zo zahraničia !!!!
Ide o nezmyslené vyhlášky tohto typu (ktorých ustanovenia sa menia podľa každému príčetnému neznámych pravidiel):

vyhláška ÚVZ… „podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) Zák. č. 355/2007 Z.z., všetkým prevádzkovateľom a zamestnávateľom sa nariaďuje zakázať vstup osobám okrem tých s testom na COvid-19…

vyhláška ÚVZ… „podľa § 48 ods. 4 písm. r), t), u) Zák. č. 355/2007 Z.z., všetkým osobám vstupujúcim na územie SR bez testu Covid-19 sa nariaďuje izolácia…

Tento stav už nie je právnym stavom a s plnou vážnosťou a zodpovednosťou advokáta podporujem svojich klientov a priaznivcov na využitie svojho ústavného práva podľa
Čl. 32 Ústavy SR:

Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.

Garantujem vám všetkým, že za stavu dnešnej situácie, ktorý právny stav a jeho dôkazy z celého Slovenska sú v mojej advokátskej evidencii, je využitie tohto práva LEGITÍMNE !!! Vo svojich zložkách mám „obrazne“ toľko dôkazov, koľko ich v jednom archíve nebolo od skončenia 2. sv. vojny.

Tieto príbehy budem uverejňovať v samostatnej časti na svojej stránke zalobyvocistau.sk.
Namietané „chúťky“ psychopatov, ako verejných činiteľov a ich vykonávateľov (čo dookola opakujeme aj s Dr. Harabínom) napĺňajú jediné a právne podstatné ustanovenie slovenského a medzinárodného práva:

§ 420 ods. 1, 4 písm. b) Tr. zák. Mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie:

Kto v súvislosti s výkonom právomoci orgánu verejnej moci, z jeho podnetu alebo s jeho výslovným alebo tichým súhlasom inému týraním, mučením alebo iným neľudským alebo krutým zaobchádzaním spôsobí telesné alebo duševné utrpenie, potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov.

Je zjavné, že dnes v súvislosti s výkonom právomoci orgánu verejnej moci, z jeho podnetu a s jeho výslovným alebo tichým súhlasom cestou jeho vykonávateľov vo verejnej a súkromnej sfére, sa nám všetkým slobodným občanom Slovenskej republiky nanucujú povinnosti a podmienky inak neexistujúce v kódexoch národných a medzinárodných civilizovaných spoločenstiev, v y ž a d u j ú c e od nás zakrývanie dýchacích ciest na verejnosti (čo pre jednotlivca predstavuje celý produktívny deň), ktorá skutočnosť nad rámec pracovných ochranných pomôcok je v príčinnej súvislosti s bránením biologickej potreby človeka na riadny prísun kyslíka.

 

Táto prekážka spôsobuje prežívanie mučenia a krutých útrap zo súvislého nedostatku riadneho dýchania.

 

Následne je uvedené v príčinnej súvislosti so vznikom telesných a psychických ťažkostí od respiračných problémov, cez kožné, srdcové, psychické a psychiatrické zdravotné obtiaže a utrpenia.

A ako som uviedla už vyššie, zajtra Vám poviem jednu zaujímavú vec… …bude sa vám páčiť…

JUDr. Adriana Krajníková

  Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Picus Capital. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Picus Capital nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Viac článkov

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Posledné články